I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin platformy sklepu internetowego Meblujemy, znajdującego się pod adresem www.meblujemy.com, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez platformę sklepu internetowego Meblujemy, zwany dalej „Sklepem”.
2. Właścicielem Sklepu Meblujemy zwanego dalej Sklepem jest firma "Chairconcept.com" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 75C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293134, NIP: 956-21-62-103, REGON 340104621, zwana w dalszej części regulaminu firmą "Chairconcept.com".
3. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu Meblujemy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Platforma Meblujemy - prowadzona przez Meblujemy jest platformą sprzedaży i zakupów hurtowych.
5. Sklep - platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę dostępny pod adresem http://www.meblujemy.com/
6. Kupujący/Klient - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia towaru lub kupujący towar.
7. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu oraz dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto i tym samym uzyskał dostęp do platformy Meblujemy.
8. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego/Klienta ze Sklepem.
9. Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.meblujemy.com
10. Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu przez Klienta jest dostęp do komputera posiadającego przeglądarkę internetową wraz z dostępem do Internetu.

II. Produkty

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez ponowne potwierdzenie realizacji zamówienia.
2. Produkty znajdujące się aktualnie w promocji oznaczone są znakiem graficznym „PROMOCJA”. Liczba produktów w promocji jest ograniczona, a realizacja zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Sklep niezwłocznie poinformuje Klientów o zakończeniu promocji odznaczając dany produkt symbolem promocji.

III. Warunki dokonywania zakupów.

1. Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Meblujemy i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
2. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje non profit, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Korzystanie z platformy Meblujemy jest bezpłatne.
3. Do zakupów nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2016 roku – o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, ze zm.).
4. Jeśli potencjalny użytkownik nie spełnia warunku określonego w pkt 2 Meblujemy ma prawo wykluczyć takiego użytkownika i odrzucić formularz rejestracyjny.
5. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez Meblujemy. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie swych danych (identyfikujących go w Sklepie) jakiejkolwiek osobie trzeciej, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem meblujemy.com oraz aktualność danych Klienta.
7. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Meblujemy oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych).
8. Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Meblujemy Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmiana zakresu lub świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych Towarów lub funkcjonalności. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail. W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.
9. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w każdą sobotę, niedzielę oraz święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. rodzaj produktu, masa netto, etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).
10. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Meblujemy.
11. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez ponowne potwierdzenie realizacji zamówienia.
12. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Meblujemy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Meblujemy do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

IV. Zamówienia.

1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem Internetu na adres sklep@meblujemy.com lub faksem na numer +48 56 656 24 02.
2. Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, przez cały rok.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w dniu roboczym następującym po tych dniach.
4. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia. Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje non profit, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego.
5. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane o czym Sklep, poinformuje Kupującego (o ile udostępniono dane kontaktowe).
6. Minimum logistyczne wynosi 1.000,00 zł netto. Przy braku minimum doliczany jest koszt transportu 20,33 zł netto.
7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich złożenia, będą anulowane i nie będą realizowane.
8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Kupującego.
9. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.

V. Czas realizacji zamówienia.

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24 h do 14 dni roboczych.
3. W szczególnych przypadkach, Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.

VI. Płatności

1. Zapłata za zakupione produkty, wedle wyboru Kupującego, winna nastąpić w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu (Bank PKO, nr konta: 84 1020 1462 0000 7402 0310 1672) bądź przy odbiorze – za pobraniem.
2. Dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych bądź jednostek pomocniczych, Sklep może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu pomiędzy Nabywcą a Sklepem.
3. Do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży, produkt stanowi własność Sklepu.

VII. Wysyłka produktów.

1. Sklep wysyła zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury. Wystawiona przez Sklep faktura jest dołączana do wysyłanej przesyłki lub przesyłana drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składnia zamówienia woli otrzymania faktury, Kupujący wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
2. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Kupującego, chyba że Sklep i Kupujący ustalą inne warunki dostawy produktu.
3. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane z Kupującym.
4. Przesyłki za pobraniem realizowane dla zamówień nie przekraczających łącznej wartości 5.000,00 zł brutto.
5. Termin dostawy wynosi od 24 h do 30 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki, przy czym czas wykonania umowy (tj. czas realizacji zamówienia i czas dostawy) nie przekracza 40 dni. Podany termin ma charakter orientacyjny.
6. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem.
7. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia Sklep nie będzie przyjmował reklamacji dotyczących uszkodzeń produktów podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony.

VIII. Zwroty.

1. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży oraz prawo do zwrotu towaru (art. 546 § 1 KC).
2. Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmii (wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmii – art. 558 § 1 KC).
3. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Klienta, Klient zobowiązuje się do:
a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta i z powrotem,
b) zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej (kary umownej) w wysokości 50% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru.
Postanowienia powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.

IX. Gwarancje i reklamacje.

1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.
2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta. Wydanie karty gwarancyjnej (zawierającej oświadczenie gwarancyjne), kreuje akcesoryjny stosunek prawny gwarancji o treści określonej w tejże karcie.
3. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Nabywcę.
4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.
5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Klienta. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
7. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Klient winien skontaktować się ze Sklepem nr tel. +48 56 656 24 02

X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza rejestracji lub zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.
2. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem przez Kupującego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Tym samym Sklep staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.
3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych w tym danych osobowych oraz daje możliwość ich modyfikacji.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Sklep dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sklepem.
2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy Regulamin, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodnie z miejscem siedziby właściciela Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.